This is the place I store all of my favorite web pages those will help me someday.

Thursday, March 27, 2008

24th Blog! Fire up FireFox

Làm cho FireFox nhanh hơn
Sau khi bạn đã vượt qua những màn của người mới bắt đầu dùng FireFox, thử dùng thủ thuật rất mạnh này để làm cho nó download các trang web nhanh hơn bằng cách cho phép có nhiều kết nối cùng một lúc vì thế nó có thể download nhiều file cùng một lúc. Nó chỉ hữu ích đối với kết nối băng rộng, vì vậy nếu bạn vẫn dùng Dial-up thì bạn nên bỏ qua thủ thuật này ngay bây giờ.

Đây là vài thứ dành cho những người dùng kết nối băng rộng mà sẽ thực sự tăng tốc FireFox:
1.Khởi động FireFox, gõ "about:config" (không có dấu ") vào thanh địa chỉ và ấn Enter. Cuộn chuột xuống và tìm những khoản mục sau:
network.http.pipelining , network.http.proxy.pipelining ,network.http.pipelining.maxrequests
Thông thường trình duyệt sẽ gửi một yêu cầu tới một trang web vào một thời điểm. Khi bạn kích hoạt pipelining(đường ống dẫn) nó sẽ gửi nhiều yêu cầu vào cùng một thời điểm, do đó thực sự tăng tốc độ nạp trang web.
2. Thay đổi các khỏan mục trên như sau:
Đặt giá trị của "network.http.pipelining" là "true"
Đặt giá trị của "network.http.proxy.pipelining" là "true"
Đặt giá trị của "network.http.pipelining.maxrequests" bằng một số nào đó như 30 chẳng hạn. Có nghĩa là nó sẽ gửi 30 yêu cầu vào cùng một thời điểm.
3. Cuối cùng click phải chuột vào một giá trị bất kỳ và click chọn New-> Integer để tạo một giá trị mới. Đặt tên nó là "nglayout.initialpaint.delay" và cho giá trị của nó bằng "0". Giá trị này chính là khoảng thời gian mà trình duyệt phải đợi trước khi nó hoạt động với những thông tin mà nó nhận được.
Nếu bạn đang sử dụng một kết nối băng rộng thỉ bây giờ bạn sẽ nạp các trang web nhanh hơn nhiều!

No comments:

Search on my blog

Google

Tracking Analytics

Ok let's advert in Google... it's serious money.

Advert in Chodientu.vn